English

Creole

Pronunciation

Good morning!

Bonjou!

Boh-zhoo

Good evening!

Bonswa!

Boh-swah

Good night!

Bonn nwit!

Bonn nweet

What’s happening?

Sak pase?

Sock pah-seh?

I’m doing great!

M-ap boule!

Mop boo-lay.

How are you?

Kòman ou ye?

Kohmah oo yay?

I’m fine.

Mwen byen.

Mweh byehn.

I’m sick.

Mwen malad.

Mweh mah-lahd.

What’s your name?

Kòman ou rele?

Kohmah oo reh-leh?

My name is…

Mwen rele…

Mweh reh-leh

I’m from the United States.

Mwen soti Ozetazini.

Mweh sow tee Ozay-tah-zee-nee.

I’m visiting Haiti.

M-ap vizite Ayiti.

Mop veezeetay Ah-yee-tee.

I like/love

Mwen renmen

Mweh reh-mehn

I want

Mwen vle

Mweh vleh

I need

Mwen bezwen

Mweh behz-wey

I see

Mwen wè

Mweh way

food/to eat

manje

mah-zhay

water

dlo

d-low

money

lajan

lah-jah

Bible

Bib la

beeb-lah

church

legliz

lay-gleeze

God

Bondye

boh-dee-yah

school

lekòl

lay-cole

student(s) 

elèv

ay-lehv

children

timoun

tee-moon

adult

granmoun

grah-moon

house

kay

kie (like pie)

car

machin

mah-sheen

What

kisa

kee-saw

When

kilè

kee-leh

Where

kote

ko-tay

Why

poukisa

poo-key-saw

Please

silvouplè

seel-voo-play

Thank You

mèsi

meh-see